CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

โตโยต้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนในวิชาช่างยนต์ให้กับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว พร้อมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาช่างยนต์ โดยมีพันตำรวจโทเจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เป็นผู้รับมอบ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างสม่ำเสมอ มาตั้งแต่ปี 2550 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ โตโยต้า ได้เพิ่มการสนับสนุนทางการศึกษา ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 8 ทุน มูลค่า 1,087,130 บาท เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนใน วิชาช่างยนต์ เป็นมูลค่า 115,870 บาท ให้กับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เพื่อสร้างคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาต่อไป

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

                                      “โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน