CAR ALL STYLE
คาร์ออลสไตล์ ครบเครื่อง เรื่องรถ

LIFE & MOTOR SPORTS

โตโยต้า ประสานความร่วมมือ กับ กรมการขนส่งทางบก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลักดันสังคมไทยสู่สังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับ กรมการขนส่งทางบก โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมมาตุลี อาคาร 10 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางต่อเนื่องกว่า 35 ปี ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว อาทิ การจัดทำคู่มือและจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน การดำเนินโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดทำแผนประกวดโครงงานและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยของตน ตลอดจนการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย รวมถึงการเพิ่มทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะนำไปสู่การ สร้างสังคมคนขับรถดี” ผ่านการปรับปรุง 3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันได้แก่ คน รถ ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปัจจัยด้านคน ซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยระบุว่า มากกว่าร้อยละ 40 ของการเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของ ผู้ขับรถยนต์” โดยเกิดจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด (Perception Failure) และความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Decision Failure) รวมถึงความผิดพลาดในการควบคุมรถ (Reaction-Failure)

 

ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะ และช่วยลดความผิดพลาดจากการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่ โตโยต้า จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก พัฒนาหลักสูตรอบรมการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดทำ วีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception Training)” โดยนำเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับประชาชน ซึ่งในหลักสูตรการอบรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ได้จริง อันได้แก่ ทักษะด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception) และทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ของผู้ขับรถยนต์ที่มีต่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ โดยวีดิทัศน์ดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับการออกใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่ทุกคน ได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย “Safe Mobility Society” ต่อไปในอนาคต

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของสังคมไทย ให้ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) โดยมีโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในประเทศไทย มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร และแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางอันจะนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นการร่วมส่งเสริมและสร้างสังคมคนขับรถดีให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน