logo_001-pkgggbd0jto5lckw5ilpt62tm7fibyoflmqy448ufg
อยากรู้เรื่องรถ ต้อง คาร์ออลสไตล์

ข่าวสารยานยนต์

โตโยต้า ปันโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องปีที่ 50

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารโดมบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านการมอบทุนการศึกษา   เพื่อสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่50 มีนักศึกษาได้รับทุนแล้วทั้งสิ้น1,010 ทุน คิดเป็นมูลค่า 20,176,800 บาท ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน12 ทุน รวมมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์    จำนวน    5   ทุน   มูลค่า    400,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 ทุน   มูลค่า    80,000 บาท
  • คณะอื่นๆ    จำนวน    6   ทุน   มูลค่า    480,000 บาท

      รวมทั้งสิ้น  จำนวน 12 ทุน   มูลค่า   960,000 บาท

นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมส่งเสริม และขับเคลื่อนสังคมไทยในหลากหลายมิติ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” การแบ่งปันความรู้ และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ผ่านโครงการ “โตโยต้าถนนสีขาว” การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ผ่านโครงการ “โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” รวมถึงแบ่งปันโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

โตโยต้า จะมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาที่เป็นผู้รับในวันนี้ จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเป็นผู้ให้แก่สังคม
ในวันข้างหน้า โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้สังคมไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

รวมข่าวในหมวดเดียวกัน